Завршени

Зајакнуванње на ЈПД за редуцирање на трговските бариери помеѓу ЦЕФТА членките Македонија, Албанија и Србија

Донатор: Regional Cooperation Council (RCC) Secretariat, Sarajevo Bosnia and Herzegovina

Период: Јуни – Декември 2018

Целта е да се подобри јавно-приватниот дијалог и за се зајакне трговската размена во земјоделството и прехрамбената индустрија во ЦЕФТА членките Македонија, Албанија и Србија